Sverigedemokraterna i Nynäshamn | Sverigedemokraterna i Nynäshamn | Sida 5

Sverigedemokraterna Nynäshamn

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Nynäshamn

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på våran sida.

 

Ordförande SD Nynäshamn: Emilia Orpana

————————————————

 • Nynäshamns kommun vill ändra Nynäshamnsbostäders ägardirektiv till förmån för nyanlända.

  Av tonybjorklund den 26 december, 2016
  0

  Nynäshamns kommunstyrelse tog den 14 December 2016 beslut om att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda ändrade ägardirektiv för det kommunalägda allmännyttiga bostadsbolaget Nynäshamnsbostäder med anledning av kommunens uppdrag att ordna bostäder till nyanlända. Några av de möjligheter som Nynäshamns kommun ser med att ändra Nynäshamnsbostäders ägardirektiv är enligt deras eget tjänsteutlåtande att avsätta en viss del av lägenheterna för nyanlända, uppföra modulhus samt att administrera uthyrning av privatbostäder och andra boenden som kommunen tillhandahåller åt nyanlända.

  Detta är något som SD Nynäshamn ställer sig starkt kritiska till då det riskerar att medföra flera negativa konsekvenser för Nynäshamns kommun och dess invånare. Vi i SD Nynäshamn anser inte att kommunen aktivt skall bidra till undanträngningseffekter likt den som nu riskerar att uppstå på flera områden.

  I en redan ansträngd bostadssituation i Nynäshamns kommun där den största fastighetsägaren ”Nynäshamnsbostäder” redan idag har mellan 7-9 års kötid för en hyreslägenhet kan ett framtida avsättande av bostäder till nyanlända medföra avsevärt ökade kötider. Detta är något som riskerar att slå hårt mot de ungdomar som idag står i kö och ser att deras möjlighet att få en egen lägenhet försämras. Detta tycker vi om något är att ställa grupper mot grupper i samhället och riskerar att skapa stora problem för Nynäshamns kommun på sikt.

  Att uppföra modulhus anser vi i SD Nynäshamn inte skall ligga inom Nynäshamnsbostäders ansvarsområde. Detta gäller även att administrera uthyrning av privatbostäder. Modulhus är i första hand inte ekonomiskt försvarbart då det är ett mycket kostsamt alternativ samt att livslängden är avsevärt kortare än riktiga bostadshus, förövrigt är de även ett förfulande inslag i stadsbilden. När det gäller administrationen av uthyrning av privatbostäder riskerar detta att ta resurser från Nynäshamnsbostäders löpande administrativa drift. Båda dessa alternativen anser vi i SD Nynäshamn vara negativt för både staden och Nynäshamnsbostäders befintliga hyresgäster.

  Du hittar utdraget ur Nynäshamns kommunstyrelseprotokollet här nedan. Där framgår att SD Nynäshamn yrkade avslag på förslaget. Tyvärr blev vi nedröstade av en i övrigt enig kommunstyrelse:

  Protokoll KS § 245/16 Uppdrag om förändrat ägardirektiv till Nynäshamnsbostäder med anledning av mottagandet av nyanlända

 • Kommunstyrelsen flyttar den demokratiska insynen allt längre bort.

  Av tonybjorklund den 26 december, 2016
  0

  På kommunstyrelsesammanträdet i Nynäshamns kommun den 14 december 2016 beslutades att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att avge yttrande över Näringsdepartementets promemoria Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder. Detta reagerade SD Nynäshamns starkt på och yrkade på sittande sammanträde på avslag. Detta då ett sådant beslut medför att insynen och beslutsfattandet flyttas allt längre bort från de folkvalda politikerna i kommunfullmäktige.

  Vi i SD Nynäshamn ansåg att detta yttrande är av sådan vikt för kommunens invånare att beslutet att godkänna yttrandet inte skall tas av en liten grupp (3 personer). Detta trots att det remisstiden var mellan 3 november och 31 december vilket med en skyndsam hantering hade givit kommunfullmäktige möjligheten att behandla detta yttrande.

  Här nedan kan du läsa utdrag ur protokollet (vi lägger även till protokollet från arbetsutskottet).

  KS § 243/16 Yttrande över remiss av promemorian tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder KS 243-16

  KS arbetsutskott § 165/16 Svar på remiss av promemorian Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder

 • Utskick till samtliga hushåll i Nynäshamn

  Av tonybjorklund den 9 december, 2016
  0

  SD Nynäshamn kom i dagarna ut med vårt första utskick till samtliga hushåll i Nynäshamn.

  Utskickt sid 1 Utskickt sid 2

 • SD Nynäshamn och Fredrik Holmström går skilda vägar.

  Av tonybjorklund den 18 november, 2016
  0

  Sverigedemokraterna och SD Nynäshamn har valt att avsluta Fredrik Holmström´s (tidigare Vice Gruppledare) medlemskap i partiet. Detta som ett resultat av en längre tids samarbetssvårigheter samt tvivelaktigt beteende från Fredriks sida.

  Fredrik Holmström är sedan 14:e november att anses som politisk vilde. Detta innebär inte som det framstår i media att SD Nynäshamn förlorat ett mandat utan SD Nynäshamn besitter samtliga 4 mandat utom i de fall Fredrik eventuellt deltar i kommunfullmäktiges sammanträden som vilde.

 • Nymålade kumlet vid infarten till Trehörningsviken´s bryggplatser.

  Av tonybjorklund den 14 oktober, 2016
  0

  Båtlivet bland kobbar och skär är en betydande del av Svensk kultur.

  Sverigedemokraterna i Nynäshamn vill med det numera vitmålade kumlet önska
  sjöfarare 
  välkommen till sin brygga i Trehörningsviken .

   Heder till den som tidigare så smakfullt monterat modellen av Landsorts fyr på kumlet som kvarstår.

Sverigedemokraterna Nynäshamn